کتاب 202 Useful Exercises for IELTS شامل یک نوار صوتی و کلی تمرین در چهار مهارت موردنیاز آزمون آیلتس است. کتاب شامل چندین سری تمرینات دسته بندی شده همراه با جواب در مهارت های زیر است:

  1. تمرین Listening
  2. تمرین Reading
  3. تمرین Writing
  4. تمرین Punctuation
  5. تمرین Grammer
  6. تمرین Vocamulary

202 Useful Exercises for IELTS

تمرین آیلتس

دانلود فایل کتاب از اینجا یا اینجا هشت مگابایت

دانلود فایلهای صوتی 18 MB