کتاب و فایلهای صوتی Select Readings - Elementary

کتاب  Select Readings - Elementary  شامل 14 تا از Reading های انتخاب شده و نسبتا ساده برای کسانی است که در حال تمرین برای آیلتس می باشند. کلیه Reading ها بصورت فایلهای صوتی  نیز در این بسته گنجانده شده است. 

کتاب reading آیلتس

همچنین سوالاتی برای هر reading نیز در کتاب آورده شده است و پاسخ آنها نیز در فایلی جداگانه موجود است. 

دانلود از RG  یا  files.uz  یا   EU

/ 0 نظر / 436 بازدید